Z KULTURĄ MI DO TWARZY - 14-09-2023

Uczniowie klasy 1c będą brać udział w międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Z KULTURĄ MI DO TWARZY.

CELE:

– Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,

przyjaciele);

– Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej

i etnicznej;

– Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

– Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie będzie okazją do nauki przez zabawę i działanie.

Skip to content