RODO

Szkoła i teren wokół niej objęty jest monitoringiem wizyjnym.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 po przeprowadzeniu konsultacji w poprzednim roku szkolnym z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, wprowadza szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły  i terenem wokół  Szkoły Podstawowej nr 78 w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Czytaj Regulamin Monitoringu:

Czytaj Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych:

=================================

Informujemy, że przebywając na terenie szkoły  m.in. podczas uroczystości szkolnych, zawodów sportowych, zajęć, warsztatów i konferencji itp. mogą być wykonywane fotografie oraz materiały wideo. Wybrane fotografie i ujęcia mogą zostać opublikowane w Internecie, na stronie internetowej szkoły oraz na stronach szkoły, prowadzonych w serwisach społecznościowych (facebook) w celach  związanych z promocją edukacji, sportu, kultury i realizowanych zadań statutowych.  Przebywanie na terenie szkoły podczas ww.  oznacza zgodę na utrwalanie wizerunku. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron internetowych i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także osób, których jest opiekunem prawnym. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres szkola78@op.pl, a dodatkowo – odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych – za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.

=================================

Kraków, 25.05.2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 78 im. Piotra Michałowskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Jaskrowa 5 i są one podawane w celu:

  1. Realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy O Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. Zm.)
  2. Zapewnienia realizacji statutowych zadań szkoły w szczególności dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
  3. Wykorzystania wizerunku ucznia poprzez umieszczanie zdjęć i informacji  w Internecie, na stronie internetowej szkoły,  na tablicach ściennych  oraz na potrzeby informacji i promocji placówki.

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.
  5. Przebywanie na terenie placówki jest równoznaczne z zarejestrowaniem Twojego wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Szkoły Podstawowej Nr 78 w Krakowie- e-mail: Inpektor3@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

=================================

Deklaracja dostępności strony internetowej:

Skip to content