Doradztwo zawodowe

PORADNIK ÓSMOKLASISTY

Link do strony OMIKRON

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024
Postępowanie rekrutacyjne
od 4 maja 2023 r.
od godz. 10.00
Opublikowanie oferty szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024
od 15 maja 2023 r.

do 30 maja 2023 r.

Składanie przez kandydatów wniosków do szkół dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkół (z wyłączeniem szkół dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe).
I termin:

od 31 maja 2023 r.
do 13 czerwca 2023 r.
II termin:

do 28 czerwca 2023 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne),

Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie

I termin:

do 16 czerwca 2023 r.

II termin:
do 30 czerwca 2023 r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, kompetencji lub predyspozycji językowych.
od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Zalecane jest przyjmowanie kopii dokumentów (w formie papierowej lub elektronicznej – skany kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, ewentualnie przez notariusza). Dokumenty mogą być przesyłane jako załączniki z wykorzystaniem systemu Omikron.

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

Możliwość zmiany przez  kandydatów wniosków o przyjęcie, ze względu na zamianę szkół do których kandydują oraz możliwość złożenia nowego wniosku.

W przypadku podania już potwierdzonego w systemie zmiana podania jest możliwa po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie podpisanego, pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej (PDF z podpisem profilem zaufanym)

do 17 lipca 2023 r.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
19 lipca 2023 r.

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 15 maj 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.
Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie.
od 19 lipca 2023 r.

do 26 lipca 2023 r.

Potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, w postaci przedłożenia:

– oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

27 lipca 2023 r.

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowania uzupełniające
od 28 lipca 2023 r

do 31 lipca 2023 r.

Przyjmowanie wniosków do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, przygotowania wojskowego i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
od 28 lipca 2023 r.

do 4 sierpnia 2023 r.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół (z wyłączeniem wniosków, w których kandydat ubiega się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe).
od 1 sierpnia 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

Przeprowadzenie przez komisje rekrutacyjne prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych i sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)
do 3 sierpnia 2023 r. Podanie do wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji lub predyspozycji językowych
do 4 sierpnia 2023 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczących komisji rekrutacyjnych czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności – dotyczy tylko kandydatów, których wnioski i dokumenty nie były wprowadzone do systemu Omikron w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 11 sierpnia 2023 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach – dotyczy tylko kandydatów, których wnioski i dokumenty nie były wprowadzone do systemu Omikron w postępowaniu rekrutacyjnym.
14 sierpnia 2023 r.

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 4 sierpnia 2023 r.

do 17 sierpnia 2023 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.
od 14 sierpnia 2023 r.

do 21 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, w postaci przedłożenia:

– oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

22 sierpnia 2023 r.

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Skip to content