Wstępna informacja o wynikach ósmoklasitów - 14-06-2019

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 15 do 17 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej, w naszej szkole przystąpiło do niego 41 uczniów. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka angielskiego. Dyrekcja szkoły pragnie przedstawić Państwu wstępne wyniki:

  1. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści w całej Polsce uzyskali średnio 63% punktów możliwych do zdobycia.  Nasi uczniowie natomiast uzyskali średnio 72,1 % punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające między innymi odbiór tekstów kultury i wykorzystanie zawartych w nich informacji, znajomość wybranych utworów literackich, a także umiejętności wnioskowania i tworzenia tekstów argumentacyjnych.
  2. Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści w Polsce uzyskali średnio 45%  punktów możliwych do zdobycia. W naszej szkole wynik oscyluje na poziomie średnio 55,2 % punktów możliwych do zdobycia.
  3. W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego sprawdzane były umiejętności zdających w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści w Polsce  uzyskali średnio z języka angielskiego – 59% punktów , w szkole wynik jest również wyższy i wynosi średnio 67,4 % punktów możliwych do zdobycia.

Podsumowując  poszczególne wyniki naszych uczniów, należy również podkreślić, że szkoła uklasowała się na wysokim – 7 staninie ( na 9 możliwych: 1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski, 4-niżej średni, 5-średni, 6-wyżej średni, 7-wysoki, 8-bardzo wysoki i 9-wynik najwyższy).

Pragnę serdecznie podziękować nauczycielom za profesjonalne przygotowanie naszych uczniów, gratuluję wszystkim uczniom osiągniętych wyników i życzę Wam pomyślności w procesie rekrutacyjnym.

Sławomir Nosek