Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji pracy szkoły. - 12-02-2020

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie po reformie edukacji od 1 września 2017 roku zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Na mocy Prawo Oświatowe ustawy z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2019 r.) osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka, opieki i wychowania jest dyrektor szkoły. W opisanej sytuacji organizacja pracy szkoły zlokalizowanej w dwóch budynkach pozostaje w kompetencji dyrektora szkoły, który jest również zobligowany do tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zapewnienia każdemu uczniowi w szczególności odpowiednich warunków higieny nauki. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 im. P. Michałowskiego w Krakowie zarządza następującą organizację pracy szkoły od 1 września 2020 roku: klasy I-III będą się uczyły w budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a, natomiast uczniowie klas starszych IV-VIII w budynku przy ul. Jaskrowej 5.

Zapewniam jednocześnie, że powyższa decyzja podyktowana dobrem dzieci, poprzedzona wypracowanym wspólnym stanowiskiem nauczycieli, konsultacjami z rodzicami – zarówno na zebraniach (czytaj: List Do Rodziców) oraz indywidualnymi spotkaniami z rodzicami została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców. Zależy mi, aby nasza szkoła miała bazę dydaktyczną na najwyższym poziomie oraz bezpieczne i komfortowe warunki nauki i wychowania, a ja jako dyrektor swobodną przestrzeń do realizacji tych priorytetowych dla mnie celów. Klasy edukacji wczesnoszkolnej spędzając pierwsze trzy lata nauki w budynku przy ul. Łuczanowickiej, w klasie IV automatycznie kontynuują naukę w budynku przy ul. Jaskrowej, mając możliwość korzystania z tematycznych pracowni przedmiotowych w każdej z sal lekcyjnych przez następne lata edukacji w naszej szkole.

Z odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że podjęta decyzja jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. W realizacji tego wyzwania proszę Państwa o zaufanie. To Państwa zaufanie, wsparcie i akceptacja pozwoli mi realizować najbliższe plany i przedsięwzięcia.

Z myślami o przyszłości szkoły i jej rozwoju pozostaję do Państwa dyspozycji.

Sławomir Nosek

Skip to content