Rekrutacja

„Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem”

Johann Heinrich Pestalozzi

 

Rekrutacja uczniów

na rok szkolny 2024/2025

do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 1 marca do 29 marca 2024 r.

Przyjmowanie wniosków w godzinach pracy
sekretariatu szkoły (ul. Jaskrowa 5, tel. 126452722), od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,


w budynku II lokalizacji szkoły ul. Łuczanowicka 2a od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00

 

Szanowni Rodzice, od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 78 zlokalizowana jest w dwóch budynkach przy ul. Jaskrowej 5 oraz przy ul. Łuczanowickiej 2A. Pragnę Państwa poinformować, że na rok szkolny 2024/2025 będziemy prowadzić  rekrutację do klas pierwszych  w budynku przy ulicy Łuczanowickiej.

Klasy I-III uczą się  w budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a, natomiast uczniowie klas starszych IV-VIII w budynku przy ul. Jaskrowej 5.

 

Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 78 P. Michałowskiego w Krakowie 

zapraszają Rodziców i Przedszkolaków na Dzień Otwarty Szkoły,

który odbędzie się 2 III 2024 r.  w godzinach od 9.00 do 12.00

w budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a

Indywidualna wizyta w naszej szkole w tym dniu stanie się okazją do rozmowy z nauczycielami, poznanie bazy lokalowej i uzyskanie informacji związanych z ofertą edukacyjną oraz zapisem Dziecka do szkoły.

 

Pobierz wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej:

Pobrany, uzupełniony i podpisany  wniosek o przyjęcie do szkoły należy dostarczyć do szkoły:

Przyjmowanie wniosków od 1 marca 2024 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły (ul. Jaskrowa 5, tel. 126452722), od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, w budynku II lokalizacji szkoły ul. Łuczanowicka 2a od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00.

Przypominamy, że kolejność szkół jest istotna w procesie rekrutacji. Zachęcamy Państwa do wyboru naszej Szkoły Podstawowej nr 78 na pierwszym miejscu. Wypełniony i podpisany wniosek składamy w sekretariacie szkoły. Wnioski są również wydrukowane i dostępne do wypełnienia na miejscu w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I samorządowych szkół podstawowych będą opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego:  krakow.elemento.pl

Załącznik do zarządzenia nr 280/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2023 r.:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz        z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 – 29 marca 2024 r. 9 – 23 maja 2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa      w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. do 2 kwietnia 2024 r. do 24 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 kwietnia 2024 r. 10 czerwca 2024 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 22 kwietnia – 7 maja 2024 r. 11 – 17 czerwca 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8 maja 2024 r. 18 czerwca 2024 r.

Do SP nr 78 przyjmuje się uczniów:

  • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w oparciu o określone kryteria rekrutacyjne zawarte w Uchwale Nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Zobacz kryteria rekrutacyjne:

Pozostając do Państwa dyspozycji, zapraszam Państwa również na Dzień Otwarty Szkoły 2 marca 2024 (sobota) od godz. 9 do godz. 12 w budynku szkoły ul. Łuczanowicka 2a.

Dyrekcja oraz nauczyciele zapraszają Rodziców i Przedszkolaków – Przyszłych Uczniów naszej szkoły na wydarzenie Krakowska Noc Matematyki – Królowa Nie Chce Spać, które odbędzie się 15 III 2024 r.  (piątek) w budynku przy ul. Jaskrowa 5. Startujemy godzina 20.00.  Ze względów organizacyjnych chętnych rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 126452722) celem zapisu na wydarzenie. Czytaj o Krakowska Noc Matematyki – Królowa Nie Chce Spać:

 

Sławomir Nosek

Dyrektor Szkoły


„Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem”

Johann Heinrich Pestalozzi

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie po reformie edukacji od 1 września 2017 roku zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Na mocy Prawo Oświatowe ustawy z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2019 r.) osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka, opieki i wychowania jest dyrektor szkoły. W opisanej sytuacji organizacja pracy szkoły zlokalizowanej w dwóch budynkach pozostaje w kompetencji dyrektora szkoły, który jest również zobligowany do tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i

opiekuńczej oraz zapewnienia każdemu uczniowi w szczególności odpowiednich warunków higieny nauki. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 im. P. Michałowskiego w Krakowie zarządza następującą organizację pracy szkoły od 1 września 2020 roku: klasy I-III będą się uczyły w budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a, natomiast uczniowie klas starszych IV-VIII w budynku przy ul. Jaskrowej 5.

Zapewniam jednocześnie, że powyższa decyzja podyktowana dobrem dzieci, poprzedzona wypracowanym wspólnym stanowiskiem nauczycieli, konsultacjami z rodzicami – zarówno na zebraniach (czytaj: List Do Rodziców) oraz indywidualnymi spotkaniami z rodzicami została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców. Zależy mi, aby nasza szkoła miała bazę dydaktyczną na najwyższym poziomie oraz bezpieczne i komfortowe warunki nauki i wychowania, a ja jako dyrektor swobodną przestrzeń do realizacji tych priorytetowych dla mnie celów. Klasy edukacji wczesnoszkolnej spędzając pierwsze trzy lata nauki w budynku przy ul. Łuczanowickiej, w klasie IV automatycznie kontynuują naukę w budynku przy ul. Jaskrowej, mając możliwość korzystania z tematycznych pracowni przedmiotowych w każdej z sal lekcyjnych przez następne lata edukacji w naszej szkole.

Z odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że podjęta decyzja jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. W realizacji tego wyzwania proszę Państwa o zaufanie. To Państwa zaufanie, wsparcie i akceptacja pozwoli mi realizować najbliższe plany i przedsięwzięcia.

Z myślami o przyszłości szkoły i jej rozwoju pozostaję do Państwa dyspozycji.

Kraków, 12 lutego 2020

Sławomir Nosek

 

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z pomysłem i inicjatywą, która diametralnie odmieni oblicze naszej szkoły. Państwa głos jest dla nas niezmiernie ważny. To Państwa wsparcie i akceptacja dla naszych działań dodają nam skrzydeł. Dzięki zaangażowaniu, Państwa otwartości i myśleniu o przyszłości szkoły nasza placówka zmienia się z dnia na dzień. Bardzo zależy nam na Państwa opinii, na włączeniu się do społecznego dialogu, na postawie życzliwości i zrozumienia dla projektu, jakim jest przeniesienie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej do budynku przy ulicy Łuczanowickiej 2a od 1 września 2020 r. Dyrekcja szkoły pozostając do Państwa dyspozycji zaprasza Państwa do wyrażania opinii, rozmowy i przedstawienia swoich sugestii i argumentacji. Zapraszamy do konsultacji i włączenia się do dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Czytaj list do Rodziców w sprawie organizacji pracy szkoły od 1 września 2020:

Czytaj terminy konsultacji   Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w godzinach popołudniowych po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu terminu (tel. 126452722).

Rekrutacja

Skip to content