Bezpłatna komunikacja również dla gimnazjalistów - 29-09-2017

Uprzejmie informujemy, że już od dnia 30 września 2017 r. (tj. soboty), Gimnazjaliści z szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, będą uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.


Uchwała Nr LXXXII/2012/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września br., dotycząca ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla gimnazjalistów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, opublikowana została w dniu 15 września br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z czym uchwała wchodzi w życie w dniu 30 września br. tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku.

Osobami uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi są:

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 września do 30 czerwca.

Dokumentem poświadczającym ww. uprawnienie jest:

Ważna legitymacja szkolna ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej dotychczasowego gimnazjum, w szkole utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949), zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

http://kmkrakow.pl/

Sławomir Nosek

Skip to content